170503 Styrelsekommentar

Detta var den nyvalda styrelsens första sammanträde och vi började efter en presentationsrunda, att gå igenom spelreglerna för styrelsearbetet och de värdeord som ska genomsyra vårt arbete, hur vi ska vara mot varandra etc. Grundläggande är såklart att man som ledamot ska se till hela KFUM Centrals verksamhet, oavsett var man har sina rötter i föreningen. Vi har ett stort ansvar som beslutande organ och det ska vi bära tillsammans.

Ibland har det uppstått oklarheter bland medlemmar vad styrelsens uppdrag är och vad KFUM Centrals uppdrag är. Det är inte så konstigt kanske, men allt står i våra stadgar och det är de som styrelsen har att förhålla sig till. För att göra dessa lite mer lättförståeliga och förklara hur föreningen ser på den viktiga föreningsdemokratin har Michael Lagerkvist och Kristina Demierre tagit fram ett dokument som på ett lättfattligt och tydligt sätt beskriver föreningens och styrelsens uppdrag samt den demokratiska processen. Styrelsen ställde sig bakom detta dokument som inom kort kommer att skickas ut till alla förtroendevalda i de anslutna föreningarna samt till alla anställda. Stort tack till Micke och Kristina för många timmar nedlagt arbete med detta nödvändiga dokument.

Peter Yllmark gav oss en genomgång av det ekonomiska läget nu och med en prognos för framtiden. Vi har en fortsatt stark ekonomi vilket är tack vare kloka och engagerade medlemmar och anställda. De är värda vårt stora tack för deras mycket viktiga insatser för KFUM Central. Utan ordning på ekonomin blir det inte en bra förening.

Vi fattade beslut om utskottsordföranden, vilka nu har att återkomma till styrelsen med förslag på vilka som ska ingå i utskotten. Vi valde följande till utskottsordföranden

  • Ekonomiutskottet – Peter Yllmark
  • Träningscenterutskottet – Rickard ”Mulle” Gustafsson
  • Internationella utskottet – Yesinde Aluko
  • Musikutskottet – Per-Olof Niblaeus
  • Myndighetsutskottet – Erik Adolfsson

Vi beviljade också Internationella utskottet ett särskilt bidrag på 2000 kr för deras arbete med läxhjälp för ensamkommande flyktingbarn.

Verksamhetschef Torbjörn Brown redogjorde för ett förslag kring stipendiehanteringen, dvs. för de enskilda medlemsstipendierna. Förslaget går ut på att stipendierna ska beredas av Torbjörn Brown och handläggare Tommie Hansson inför beslut av styrelsen. Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget och gör en utvärdering av detta längre fram. Torbjörn fick också i uppdrag att se över kriterierna för dessa stipendier för att minska missförstånd och ta bort oklarheter.

Vi beslöt också att arbeta för en strategikonferens som ska genomföras under hösten 2017. Till planeringsgruppen utsågs Cajsa Ankarsparre, Mulle Gustafsson och Bengt Arwén.

Vi kunde också besluta om att skicka in en markanvisningsansökan till Stockholm Stad med begäran att få bygga en idrotts- och aktivitetsanläggning vid Norrtull. Processen går framåt, kanske i ett lite för långsamt tempo för oss, men vi hoppas att denna ansökan kan snabba på besluten något och vi väntar med spänning på svar.

Så avslutades detta möte och nästa styrelsemöte är den 8 juni.

/Bengt

Vår verksamhet

Skärgårdsläger

Skärgårdsläger

Basket

Basket

Gymnastik

Gymnastik

Träningscenter

Träningscenter

Barn- & ungdomskör

Barn- & ungdomskör

Musik & kör

Musik & kör

Internationellt

Internationellt

Seniorer

Seniorer

Hyra lokal

Hyra lokal

Hagaparkshallen

Hagaparkshallen

KFUM Central
  • Rosengatan 1,111 40 Stockholm
  • 08-120 114 00
  • info@central.kfum.se
Prenumerera

Sociala Medier